Auto Części Julia

 


§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Auto-Części Julia, dostępny pod adresem internetowym autoczescijulia.pl, prowadzony jest przez Zbigniewa Tomczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU JULIA ZBIGNIEW TOMCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9241641751, REGON 978087239.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Wszelkie poniżej wymienione zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w niżej podanym znaczeniu:
a) Cena – kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatki), wyrażona w polskich złotych, należna Sprzedawcy w zamian za przeniesienie własności
Rzeczy na Klienta w ramach Umowy Sprzedaży.
b) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych autoryzujący dostęp Klienta do utworzonego Konta. Hasło określa Klient podczas tworzenia Konta. Klient
posiada wielokrotną możliwość zmiany określonego przez siebie Hasła. Klient zobowiązuje się nie ujawniać żadnym osobom trzecim Hasła do Konta.
c) Klient – osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązana jest do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą oraz okazania jej Sprzedawcy przed zawarciem umowy.
d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Konto – oznaczona indywidualną nazwą (Loginem), do której dostęp autoryzowany jest Hasłem nadanym przez Klienta usługa elektroniczna, umożliwiająca korzystanie ze Sklepu poprzez zawieranie Umów Sprzedaży oraz pozwalająca na zapisanie danych teleadresowych Klienta w celu udostępnienia Sprzedawcy na cele związane z prawidłową realizacją składanych Zamówień.
g) Koszyk – usługa udostępniana w ramach Sklepu umożliwiająca każdemu Klientowi złożenie Zamówienia jednego lub więcej Rzeczy. W Koszyku Klient gromadzi Rzeczy, co do których chce zawrzeć Umowę Sprzedaży z Sprzedawcą.
h) Login – nick lub adres e-mail Klienta podawany przez niego podczas tworzenia Konta.
i) Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym w formie spółki cywilnej lub Klient będący Spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.
j) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie.
k) Rzecz – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
l) Sklep – dostępna pod adresem autoczescijulia.pl platforma umożliwiająca zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
m) Sprzedawca – Zbigniew Tomczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU JULIA ZBIGNIEW TOMCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9241641751, REGON 978087239. Adres: ul. Przejazdowa 4, 67-300 Szprotawa. E-mail: kontakt@autoczescijulia.pl
n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, polegająca na przeniesieniu
własności rzeczy ruchomej ze Sprzedawcy na Klienta za zapłatą Ceny.
o) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§2 Konto oraz zawieranie Umów Sprzedaży

1. Sprzedawca nieodpłatnie świadczy na rzecz Klienta usługi elektroniczne w postaci Konta oraz umożliwia Klientowi zawieranie z nim Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W celu utworzenia Konta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podawanych podczas tworzenia Konta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta i korzystania z jego pełnej funkcjonalności.

3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby zawierania Umów Sprzedaży:
a) Telefonicznie,
b) Za pośrednictwem strony Internetowej autoczescijulia.pl,
c) E-mailowo,
d) Osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Przejazdowa 4, 67-300 Szprotawa.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony Internetowej autoczescijulia.pl odbywa się poprzez wypełnienie kolejno następujących kroków:
a) Klient dodaje do Koszyka wybrane przez siebie Rzeczy,
b) Klient, który ma konto potwierdza aktualność zawartych w nim danych. Klient nie posiadający Konta wypełnia formularz zawierający dane osobowe konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz przesyłki Rzeczy. Dane potrzebne do realizacji Umowy Sprzedaży to: imię i nazwisko/ nazwa Klienta, adres, numer kontaktowy oraz adres e-mail. Jeżeli Klient zażądał wystawienia faktury VAT konieczne jest podanie numeru NIP Klienta.
c) Klient wybiera jeden spośród udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów wysyłki towaru. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Przejazdowa 4, 67-300 Szprotawa.
d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny oraz kosztów wysyłki.
e) Klient akceptuje złożone przez siebie zamówienie i jego warunki.
f) W razie skorzystania przez Klienta z sposobu zapłaty za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient przekierowywany jest na
stronę usługodawcy w celu uiszczenia Ceny i kosztów wysyłki.

5. W razie wybrania przez Klienta sposobu płatności „przelewem na konto” umowę uważa się za zawartą, jeżeli zapłata na konto Sprzedawcy nastąpiła w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na koncie Sprzedawcy.

6. Wydanie Rzeczy następuje w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Przejazdowej 4 w Szprotawie. Sprzedawca realizuje usługę wysyłki towaru na rzecz Klienta, w razie wybrania przez niego takiego sposobu dostarczenia Rzeczy i opłacenia kosztów wysyłki.

7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz uiszczeniu Ceny i kosztów wysyłki Rzecz, bez nieuzasadnionej zwłoki wysyłana jest do Klienta lub oczekuje na odbiór osobisty. W razie wybrania opcji zapłaty „za pobraniem” Rzecz wysyłana jest bez zbędnej zwłoki. Jeżeli czas przyszykowania wysyłki Rzeczy do Klienta przekroczy 48 godzin Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz powodzie opóźnienia i pozostawiona mu zostanie decyzja co do realizacji zamówienia.

§3 Specyfikacja Rzeczy, zwroty, rękojmia

1. Rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie stanowią w większości towary używane.

2. Z uwagi na specyfikę Rzeczy sprzedawanych przez Sprzedawcę (używane części samochodowe) za pośrednictwem niniejszego Sklepu możliwe jest, że pomimo informacji o dostępności Rzeczy celem zawarcia Umowy Sprzedaży okaże się, że Rzecz nie jest już dostępna lub nie nadaje się do Sprzedaży. W takim wypadku Sprzedawca odstąpi od umowy oraz poinformuje Klienta o braku Rzeczy.

3. Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie Internetowej Sprzedawcy – autoczescijulia.pl

4. Zwrot Ceny i kosztów wysyłki odbywa się w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Konsumenta Rzeczy do Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy, tj. koszt wysyłki do siedziby Sprzedawcy oraz prawidłowego jej zapakowania.

5. Klient zobowiązuje się do zapakowania Rzeczy odsyłanej do siedziby Sprzedawcy w ramach zwrotu lub w ramach roszczeń z rękojmi za wady w taki sposób, aby w trakcie przesyłki nie uległa ona zniszczeniu. Klient odpowiedzialny jest względem Sprzedawcy za Rzecz do czasu przejścia ryzyka zniszczenia Rzeczy na Sprzedawcę, tj. do czasu jej odbioru od Klienta lub od osoby przez niego upoważnionej.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W takim
przypadku zwrotowi podlega wyłącznie część kwoty wysyłki uiszczonej przez Klienta,
odpowiadająca wysokością najtańszemu sposobowi wysyłki.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W stosunku do sprzedawanych w Sklepie Konsumentom Rzeczy używanych Sprzedawca ogranicza czas trwania rękojmi za wady fizyczne Rzeczy do 1 roku.

11. W stosunku do Przedsiębiorców rękojmia za wady zostaje wyłączona.

12. Przejście odpowiedzialności za zniszczenie Rzeczy następuje – w stosunku do Konsumentów w chwili wydania lub doręczenia Rzeczy, w stosunku do
Przedsiębiorców w chwili wysyłki Rzeczy. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może żądać również wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Klient zgłaszający roszczenia z rękojmi zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć Rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy przy ul. Przejazdowej 4 w Szprotawie. Nie jest możliwe rozpoznanie zasadności złożonej przez Klienta reklamacji bez dostarczenia przez Klienta Rzeczy do siedziby Sprzedawcy.

15. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa
się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

16. Jeżeli Klient w ramach rękojmi za wady złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży ustosunkowanie się do tego żądania przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 30 dni.

17. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę zasadności roszczeń z rękojmi Rzecz po naprawie, wymianie lub obniżeniu Ceny wysyłana jest do Konsumenta.

18. Konsument ma prawo złożenia reklamacji również przy pomocy dostępnego na stronie internetowej Sklepu – autoczescijulia.pl formularza reklamacyjnego.

19. Zapisy Regulaminu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie (§3) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora Danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu założenia Konta przez Klienta.
3. Pozostałe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie internetowej autoczescijulia.pl

§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2022 r.
2. Umowy Sprzedaży zawierane są przez Klienta ze Sprzedawcą w języku polskim.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej autoczescijulia.pl do wielokrotnego przeglądania oraz wydruku.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
6. Zawarcie umowy Sprzedaży przez Klienta oznacza akceptację warunków umowy określonych w niniejszym Regulaminie.